Rejestracja

 • Rejestracji można dokonać wypełniając formularz na stronie internetowej lub bezpośrednio w szkole.
 • Formularz zgłoszeniowy – należy wypełnić i przesłać do Inhispanii.
 • Test językowy – należy wypełnić i przesłać do Inhispanii.
 • Wraz ze złożeniem podpisu na formularzu zgłoszeniowym lub dokonaniem wpłaty zaliczki uczestnik kursu przyjmuje do wiadomości i akceptuje następujące warunki.

Płatności

 • Aby dokonać rezerwacji kursu należy dokonać wpłaty w wysokości 150 euro. W przypadku kiedy rezerwacja obejmuje również zakwaterowanie, zaliczka wynosić będzie minimum 250 euro. W przypadku rezerwacj programów specjalnych i zajęć indywidualnych zaliczka może stanowić kwotę wyższą. Zaliczka stanowi część opłat za całość rezerwowanego programu .
 • Zaliczkę można zrealizować dokonując wpłaty w gotówce (osobiście lub przez osobę trzecią), kartą płatniczą (Visa lub Mastercard) lub za pośrednictwem przelewu bankowego (opłaty bankowe za przelew pokrywa uczestnik kursu).
 • Resztę opłat za program należy zrealizować w pierwszym dniu zajęć.
 • Uczestnik kursu jest zarejestrowany po zaakceptowaniu przez Inhispanię formularza zgłoszeniowego i wpłaceniu zaliczki.
 • Inhispania zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia na kurs. Osoba, której zgłoszenie na kurs nie może zostać przyjęte, zostanie o tym powiadomiona bezpośrednio po dokonaniu .
 • Jakiekolwiek wpłaty dokonywane bez uprzedniego skontaktowania się z Inhispanią w sprawie rezerwacji kursu i wcześniejszego zaakceptowania przez szkołę zgłoszenia nie będą akceptowane.
 • Jeżeli uczestnik kursu potrzebuje potwierdzenia rejestracji/ rezerwacji kursu w Inhispanii celem ubiegania sie o granty/ wsparcie finansowe od stron trzecich (takich jak instytucje rządowe, edukacyjne, itd.) zaliczkę będzie stanowiła całość opłat za kurs. Akceptowaną formą płatności w takim przypadku jest jedynie przelew bankowy.
 • Przy dokonywaniu płatności za zakwaterowanie kartą płatniczą doliczana jest opłata dodatkowa w wysokości 5%. W przypadku rezerwacji pakietów obejmujących zakwaterowanie, o ile platność za pakiet będzie w całości realizowana za pomocą karty opłata dodatkowa 5% będzie naliczna tylko na cenę częściową pakietu obejmującą zakwaterowanie.
 • Zniżki i oferty specjalne są ważne przy dokonywaniu płatności w gotówce lub przelewem bankowym (w przypadku dokonywania zaliczki kartą, zniżka naliczana będzie jedynie na część płatności dokonywanych w gotówce lub przelewem – opłatę za kurs pomniejszoną o wysokość zaliczki dokonanej kartą). Uczestnik kursu zainteresowany skorzystaniem ze zniżki/ oferty specjalnej jest zobowiązany zaznaczyć rodzaj zniżki/ oferty specjalnej z której chciałby skorzystać w momencie dokonywania zgłoszenia. Po dokonaniu zgłoszenia uczestnik kursu nie ma możliwości ubiegania się o zniżkę/ ofertę specjalną lub ich zmianę.

Kursy

 • Uczestnik kursu jest zobowiązany przesłać test językowy do Inhispanii najpóźniej 14 dni przed datą rozpoczęcia kursu. Inhispania ze swojej strony zobowiązuje się do przypisania osoby zgłoszonej na kurs do grupy na odpowiadającym wynikom testu poziomie. Jakiekolwiek zmiany poziomu kursu/ rozkładu godzinowego zajęć muszą zostać uprzednio zaakceptowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia których uczestnik ubiega się o zmianę i są możliwe jedynie po zaakceptowaniu tej zmiany przez szkołę w przypadku wolych miejsc w innej grupie.
 • Informacje dotyczące godzinowego rozkładu zajęć przekazywane są przez Inhispanię uczestnikom kursu tydzień przed datą rozpoczęcia zajęć. Inhispania zastrzega sobie jednak prawo do zmiany planu zajęć.
 • Przypadki agresji lub obraźliwego zachowania wobec innych uczestników kursów lub pracowników Inhispanii (związane na przykład z kwestią wyznania, płci, orientacji seksualnej) mogą stanowić powód wydalenia ze szkoły.
 • Prawo ubiegania się o dyplom ukończenia kursu przysługuje uczestnikom kursu obecnym na conajmniej 80% zajęć.
 • W przypadku nieprzewidzianych wydarzeń uniemożliwiających planową realizację zajęć, zajęcia mogą zostać przełożone i odbyć sie w innym dniu/ rozkładzie godzinowym.
 • Po dokonaniu rezerwacji uczestnik nie ma możliwosci zmiany typu kursu.

Anulowanie rezerwacji

 • W przypadku, kiedy rezerwacja jest anulowana conajmniej 21 dni przed datą rozpoczęcia zarezerwowanych zajęć, przysługuje zwrot 50% zaliczki (po odliczeniu opłaty wpisowej i ewentualnych kosztów administracyjnych).
 • W przypadku, kiedy rezerwacja jest anulowana w odstępie czasu krótszym niż 21 dni przed datą rozpoczęcia zarezerwowanych zajęć, nie istnieje możliwość ubiegania się o zwrot zaliczki.
 • W przypadku anulowania rezerwacji zakwaterowania, konieczne jest powiadomienie o tym szkoły conajmniej 14 dni przed zarezerwowaną datą przyjazdu. O ile anulowanie rezerwacji zakwaterowania lub jej zmiana ma miejsce później niż 14 dni przed zarezerwowaną datą przyjazdu uczestnik kursu jest zobowiązany do zrealizowania pełnych opłat za zarezerwowane zakwaterowanie. Uczestnik kursu dokonujący zmiany/ anulujący rezerwację zakwaterowania później niż 14 dni przed datą przyjazdu jest zwolniony z realizowania pełnych opłat za zarezerwowane zakwaterowanie jedynie w przypadku, kiedy Inhispania otrzyma zgłoszenie na dany typ zakwaterowania od innego uczestnika kursu.
 • W przypadku anulowania rezerwacji kursu przez osobę która otrzymała od Inhispanii potwierdzenie rezerwacji kursu celem ubiegania się o granty/ wsparcie finansowe od stron trzecich (takich jak instytucje rządowe, edukacyjne, itd.) ubiegania się o zwrot zaliczki jest możliwe po przedstawieniu oficjalnego dokumentu potwierdzającego odmowę przyznania grantu. W takim przypadku osobie anulującej rezerwację przysługuje zwrot zaliczki pomniejszonej o 100 euro i ewentualne koszty administracyjne.
 • Opłaty za zajęcia lub część zajęć utraconych z powodu choroby, wcześniejszego niż przewidziany wyjazdu lub późniejszego przyjazdu, etc. nie podlegają zwrotom.

Święta i dni wolne od pracy

 • W czasie dni świątecznych i wolnych od pracy (które są publikowane w kalendarzu dostępnym na stronie internetowej szkoły), szkoła będzie zamknięta. Opłaty za zajęcia lub część zajęć, które nie odbędą się z podanych powyżej przyczyn nie podlegają zwrotom, Inhispania może jednak zaoferować zastępczy program zajęć w tym czasie. Lekcje indywidualne będą odrabiane w inny dzień roboczy.

Odpowiedzialność

 • Inhispania nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce poza szkołą (np. w miejscu zakwaterowania lub podczas dodatkowych zajęć pozaszkolnych)
 • Inhispania nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże lub zachorowania (zarówno na terenie szkoły jak i poza szkołą).
 • Inhispania nie dokona żadnego zwrotu kosztów studentowi, ani nie będzie żadnej rekompensaty w przypadku, gdy nie można zaoferować zakontraktowanych usług z powodu siły wyższej (np. Pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, nagłego wypadku itp.).

Zakwaterowanie

 • Uczestnik kursu zobowiązany jest przesłać informację dotyczącą jego godziny przylotu/ przyjazdu do Madrytu najpóźniej tydzień przed datą przylotu/ przyjazdu.
 • Osoba wynajmująca zakwaterowanie za pośrednictwem Inhispanii jest zobowiązana zaakceptować zasady panujące w danym zakwaterowaniu określone przez właściciela mieszkania. Niezaakceptowanie/ złamanie tych zasad może stanowić powód wydalenia z zakwaterowania.
 • Inhispania zastrzega sobie prawo do zmiany potwierdzonego na tydzień przed datą przyjazdu zakwaterowania bez uprzedzenia, na inne tego samego typu lub wyższego standardu, bez dodatkowego kosztu dla osoby rezerwującej zakwaterowanie.
 • W przypadku zmiany zakwaterowania na życzenie uczestnika kursu, istnieje opłata dodatkowa w wysokości 30 euro. Zmiana zakwaterowania jest możliwa jedynie w przypadku wolnych miejsc. W przypadku kiedy cena nowego zakwaterowania będzie wyższa, osoba ubiegająca się o zmianę będzie o tym poinformowana a różnica w cenie zostanie zapłacona przed zmianą.

Odbiór z lotniska

 • Opłaty za usługę odbioru z lotniska/ transportu na lotnisko organizowanego przez szkołę odnoszą się zawsze do przewozu w jedną stronę/ na osobę: z lotniska do miejsca zakawterowania lub od miejsca zakwaterowania na lotnisko.
 • Uczestnik kursu korzystający z usługi odbioru z lotniska jest zobowiązany poinformować szkołę o miejscu wylotu i godzinie przylotu na lotnisko w Madrycie (w przypadku usługi dowozu na lotnisko godzine odlotu z lotniska w Madrycie) conajmniej tydzień przed datą przylotu do/ wylotu z Madrytu. W przypadku jakichkolwiek zmian w planowanej godzinie przylotu do Madrytu/ wylotu z Madrytu należy bezzwłocznie poinformować o nich szkołę. W przypadku kiedy do zmian dochodzi w dniu zarezerwowanej usługi i poza godzinami pracy szkoły należy skontaktować się telefonicznie bezpośrednio z osobą odpowiedzialną z odbiór z lotniska/ dowóz na lotnisko. Numer telefonu osoby odpowiedzialnej za odbiór z lotniska/ dowóz na lotnisko zostanie przekazany uczestnikowi kursu odpowiednio wcześniej.
 • Osoba odpowiedzialna za odbiór z lotniska będzie czekała na osobę rezerwującą tą usługę maks. 60 minut po planowaniej godzinie przylotu. W przypadku, kiedy lot uczestnika kursu który rezerwuje usługę odbioru z lotniska bedzie miał opóźnienie przekraczające 60 minut, usługa odbioru z lotniska wygasa a osoba ją rezerwująca jest zobowiązana do uiszczenia za nią należnej opłaty. W przypadku poinformowania osoby odpowiedzialanej za odbiór z lotniska o zmianie godziny przylotu w momencie kiedy osoba ta znajduje się już na lotnisku/ jest w drodze na lotnisko, za każde dodatkowe 30 minut oczekiwania naliczana będzie opłata w wysokości 10 euro.

Wizy

 • Obywatele krajów należących do Unii Europejskiej planujący realizację kursu językowego w Hiszpanii są zwolnieni z obowiązku ubiegania się o wizę.
 • Obywatele krajów nie należących do Unii Europejskiej są zobowiązani sprawdzić warunki i wymogi ubiegania się o wizę bezpośrednio w ambasadzie lub konsulacie Hiszpanii w kraju zamieszkania.
 • W przypadku, kiedy osoba zgłaszająca się na kurs wyraża prośbę o wystawienie dokumentu potwierdzającego rezerwację kursu w Inhispanii celem ubiegania się o wizę, zaliczkę będzie stanowiło nie mniej niż 50% całości opłat za rezerwowany program. Akceptowaną formą płatności w takim przypadku jest jedynie przelew bankowy.
 • Uzyskanie od Inhispanii dokumentu potwierdzającego rezerwację kursu jest możliwe jedynie w przypadku rezerwacji kursów w wymiarze conajmniej 20 lekcji/ tydzień.
 • Po otrzymaniu zaliczki Inhispania przygotuje i wyśle pocztą dokument potwierdzający rezerwację kursu na adres podany przez osobę zgłaszającą się na kurs. Dokument ten może zostać wysłany na życzenie również pocztą kurierską (np. poprzez UPS), po uprzednim zrealizowaniu dodatkowej opłaty za taką przesyłke.
 • Stroną odpowiedzialną za cały proces związany z ubieganiem się o wizę jest osoba zgłaszająca się na kurs.
 • Inhispania zaleca odpowiednio wczesne rozpoczęcie procesu ubiegania się o wizę.
 • Inhispania nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku odmownej decyzji konsulatu/ ambasady o wydaniu wizy.
 • W przypadku, kiedy osoba zgłoszona na kurs nie może zrealizować rezerwowanego kusu z powodu negatywnej decyzji o wydaniu wizy, osoba ta (lub osoba upoważniona przez nią) ma obowiązek przedstawienia oficjalnego dokumentu potwierdzającego taką decyzję wystawionego przez ambasadę/ konsulat (z datą, podpisem pracownika konsulatu/ ambasady i pieczątką), zawierającego wyraźnie imię, nazwisko i numer paszportu osoby ubiegającej się o wizę oraz typ wizy o wydanie której składany był wniosek.
 • Aby uzyskać zwrot zaliczki, konieczne jest anulowanie rezerwacji w formie pisemnej (wraz z załączonym dokumentem o odrzuceniu wniosku o wydanie wizy wystawionym przez konsulat/ ambasadę) najpóźniej 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia kursu. Inhispania dokona zwrotu wpłaconej zaliczki pomniejszonej o 150 euro i ewentualne koszty administracyjne (opłaty bankowe, wysłanie faksów, rozmowy telefoniczne, etc.). W przypadku, kiedy anulowanie rezerwacji ma miejsce później niż 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia kursu, nie przysługuje zwrot wpłaconej zaliczki.
 • Osobom ubiegającym się o dokument potwierdzający rezerwację kursu celem ubiegania się o wizę nie przysługuje prawo do korzystania ze zniżek/ ofert specjalnych.

Prawo do wykorzystania wizerunku

 • Uczestnik kursu zezwala Inhispanii na wykorzystanie zdjęć/filmów video robionych podczas zajęć, w których uczestniczy, celem wykorzystania ich do promocji szkoły. Jeżeli uczestnik kursu nie wyraża na to zgody powinien poinformować o tym szkołę w momencie dokonania rejestracji.

Ochrona danych osobowych

 • Zgodnie z obowiązująca ustawą o ochronie danych osobowych informujemy uczestnika kursu, iż jego dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez Inhispania Intlance S.L., (z siedzibą c/ Marqués de Valdeiglesias,3 , 28004 Madrid, España). Uczestnik kursu ma prawo dostępu do nich , korekty oraz anulowania, zgodnie z zapisem obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych (Ustawa Organiczna 15/99 o Ochronie Danych Osobowych z 13 grudnia).”Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (RGPD) de aplicación obligatoria a partir del 25 de mayo de 2018”.

Inhispania [International Language Center] | Inhispania Intlance, S.L. CIF: B83744847
Datos registrales: Tomo 19178, Libro 0, Folio 32, Sección 8, Hoja M335707, Inscrip. 3