Rejestracja

 • Rejestracji można dokonać wypełniając formularz na stronie internetowej lub bezpośrednio w szkole.
 • Formularz zgłoszeniowy – należy wypełnić i przesłać do Inhispanii.
 • Test językowy – należy wypełnić i przesłać do Inhispanii.
 • Wraz ze złożeniem podpisu na formularzu zgłoszeniowym lub dokonaniem wpłaty zaliczki uczestnik kursu przyjmuje do wiadomości i akceptuje następujące warunki.

Płatności

 • Aby dokonać rezerwacji kursu należy dokonać wpłaty w wysokości 150 euro. W przypadku kiedy rezerwacja obejmuje również zakwaterowanie, zaliczka wynosić będzie minimum 250 euro. W przypadku rezerwacj programów specjalnych i zajęć indywidualnych zaliczka może stanowić kwotę wyższą. Zaliczka stanowi część opłat za całość rezerwowanego programu .
 • Zaliczkę można zrealizować dokonując wpłaty w gotówce (osobiście lub przez osobę trzecią), kartą płatniczą (Visa lub Mastercard) lub za pośrednictwem przelewu bankowego (opłaty bankowe za przelew pokrywa uczestnik kursu).
 • Resztę opłat za program należy zrealizować w pierwszym dniu zajęć.
 • Uczestnik kursu jest zarejestrowany po zaakceptowaniu przez Inhispanię formularza zgłoszeniowego i wpłaceniu zaliczki.
 • Inhispania zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia na kurs. Osoba, której zgłoszenie na kurs nie może zostać przyjęte, zostanie o tym powiadomiona bezpośrednio po dokonaniu .
 • Jakiekolwiek wpłaty dokonywane bez uprzedniego skontaktowania się z Inhispanią w sprawie rezerwacji kursu i wcześniejszego zaakceptowania przez szkołę zgłoszenia nie będą akceptowane.
 • Jeżeli uczestnik kursu potrzebuje potwierdzenia rejestracji/ rezerwacji kursu w Inhispanii celem ubiegania sie o granty/ wsparcie finansowe od stron trzecich (takich jak instytucje rządowe, edukacyjne, itd.) zaliczkę będzie stanowiła całość opłat za kurs. Akceptowaną formą płatności w takim przypadku jest jedynie przelew bankowy.
 • Przy dokonywaniu płatności za zakwaterowanie kartą płatniczą doliczana jest opłata dodatkowa w wysokości 5%. W przypadku rezerwacji pakietów obejmujących zakwaterowanie, o ile platność za pakiet będzie w całości realizowana za pomocą karty opłata dodatkowa 5% będzie naliczna tylko na cenę częściową pakietu obejmującą zakwaterowanie.
 • Zniżki i oferty specjalne są ważne przy dokonywaniu płatności w gotówce lub przelewem bankowym (w przypadku dokonywania zaliczki kartą, zniżka naliczana będzie jedynie na część płatności dokonywanych w gotówce lub przelewem – opłatę za kurs pomniejszoną o wysokość zaliczki dokonanej kartą). Uczestnik kursu zainteresowany skorzystaniem ze zniżki/ oferty specjalnej jest zobowiązany zaznaczyć rodzaj zniżki/ oferty specjalnej z której chciałby skorzystać w momencie dokonywania zgłoszenia. Po dokonaniu zgłoszenia uczestnik kursu nie ma możliwości ubiegania się o zniżkę/ ofertę specjalną lub ich zmianę.

Kursy

 • Uczestnik kursu jest zobowiązany przesłać test językowy do Inhispanii najpóźniej 14 dni przed datą rozpoczęcia kursu. Inhispania ze swojej strony zobowiązuje się do przypisania osoby zgłoszonej na kurs do grupy na odpowiadającym wynikom testu poziomie. Jakiekolwiek zmiany poziomu kursu/ rozkładu godzinowego zajęć muszą zostać uprzednio zaakceptowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia których uczestnik ubiega się o zmianę i są możliwe jedynie po zaakceptowaniu tej zmiany przez szkołę w przypadku wolych miejsc w innej grupie.
 • Informacje dotyczące godzinowego rozkładu zajęć przekazywane są przez Inhispanię uczestnikom kursu tydzień przed datą rozpoczęcia zajęć. Inhispania zastrzega sobie jednak prawo do zmiany planu zajęć.
 • Przypadki agresji lub obraźliwego zachowania wobec innych uczestników kursów lub pracowników Inhispanii (związane na przykład z kwestią wyznania, płci, orientacji seksualnej) mogą stanowić powód wydalenia ze szkoły.
 • Prawo ubiegania się o dyplom ukończenia kursu przysługuje uczestnikom kursu obecnym na conajmniej 80% zajęć.
 • W przypadku nieprzewidzianych wydarzeń uniemożliwiających planową realizację zajęć, zajęcia mogą zostać przełożone i odbyć sie w innym dniu/ rozkładzie godzinowym.
 • Po dokonaniu rezerwacji uczestnik nie ma możliwosci zmiany typu kursu.

Anulowanie rezerwacji

 • W przypadku, kiedy rezerwacja jest anulowana conajmniej 21 dni przed datą rozpoczęcia zarezerwowanych zajęć, przysługuje zwrot 50% zaliczki (po odliczeniu opłaty wpisowej i ewentualnych kosztów administracyjnych).
 • W przypadku, kiedy rezerwacja jest anulowana w odstępie czasu krótszym niż 21 dni przed datą rozpoczęcia zarezerwowanych zajęć, nie istnieje możliwość ubiegania się o zwrot zaliczki.
 • W przypadku anulowania rezerwacji zakwaterowania, konieczne jest powiadomienie o tym szkoły conajmniej 14 dni przed zarezerwowaną datą przyjazdu. O ile anulowanie rezerwacji zakwaterowania lub jej zmiana ma miejsce później niż 14 dni przed zarezerwowaną datą przyjazdu uczestnik kursu jest zobowiązany do zrealizowania pełnych opłat za zarezerwowane zakwaterowanie. Uczestnik kursu dokonujący zmiany/ anulujący rezerwację zakwaterowania później niż 14 dni przed datą przyjazdu jest zwolniony z realizowania pełnych opłat za zarezerwowane zakwaterowanie jedynie w przypadku, kiedy Inhispania otrzyma zgłoszenie na dany typ zakwaterowania od innego uczestnika kursu.
 • W przypadku anulowania rezerwacji kursu przez osobę która otrzymała od Inhispanii potwierdzenie rezerwacji kursu celem ubiegania się o granty/ wsparcie finansowe od stron trzecich (takich jak instytucje rządowe, edukacyjne, itd.) ubiegania się o zwrot zaliczki jest możliwe po przedstawieniu oficjalnego dokumentu potwierdzającego odmowę przyznania grantu. W takim przypadku osobie anulującej rezerwację przysługuje zwrot zaliczki pomniejszonej o 100 euro i ewentualne koszty administracyjne.
 • Opłaty za zajęcia lub część zajęć utraconych z powodu choroby, wcześniejszego niż przewidziany wyjazdu lub późniejszego przyjazdu, etc. nie podlegają zwrotom.

Święta i dni wolne od pracy

 • W czasie dni świątecznych i wolnych od pracy (które są publikowane w kalendarzu dostępnym na stronie internetowej szkoły), szkoła będzie zamknięta. Opłaty za zajęcia lub część zajęć, które nie odbędą się z podanych powyżej przyczyn nie podlegają zwrotom, Inhispania może jednak zaoferować zastępczy program zajęć w tym czasie. Lekcje indywidualne będą odrabiane w inny dzień roboczy.

Odpowiedzialność

 • Inhispania nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce poza szkołą (np. w miejscu zakwaterowania lub podczas dodatkowych zajęć pozaszkolnych)
 • Inhispania nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże lub zachorowania (zarówno na terenie szkoły jak i poza szkołą).
 • Inhispania nie dokona żadnego zwrotu kosztów studentowi, ani nie będzie żadnej rekompensaty w przypadku, gdy nie można zaoferować zakontraktowanych usług z powodu siły wyższej (np. Pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, nagłego wypadku itp.).

Zakwaterowanie

 • Uczestnik kursu zobowiązany jest przesłać informację dotyczącą jego godziny przylotu/ przyjazdu do Madrytu najpóźniej tydzień przed datą przylotu/ przyjazdu.
 • Osoba wynajmująca zakwaterowanie za pośrednictwem Inhispanii jest zobowiązana zaakceptować zasady panujące w danym zakwaterowaniu określone przez właściciela mieszkania. Niezaakceptowanie/ złamanie tych zasad może stanowić powód wydalenia z zakwaterowania.
 • Inhispania zastrzega sobie prawo do zmiany potwierdzonego na tydzień przed datą przyjazdu zakwaterowania bez uprzedzenia, na inne tego samego typu lub wyższego standardu, bez dodatkowego kosztu dla osoby rezerwującej zakwaterowanie.
 • W przypadku zmiany zakwaterowania na życzenie uczestnika kursu, istnieje opłata dodatkowa w wysokości 30 euro. Zmiana zakwaterowania jest możliwa jedynie w przypadku wolnych miejsc. W przypadku kiedy cena nowego zakwaterowania będzie wyższa, osoba ubiegająca się o zmianę będzie o tym poinformowana a różnica w cenie zostanie zapłacona przed zmianą.

Odbiór z lotniska

 • Opłaty za usługę odbioru z lotniska/ transportu na lotnisko organizowanego przez szkołę odnoszą się zawsze do przewozu w jedną stronę/ na osobę: z lotniska do miejsca zakawterowania lub od miejsca zakwaterowania na lotnisko.
 • Uczestnik kursu korzystający z usługi odbioru z lotniska jest zobowiązany poinformować szkołę o miejscu wylotu i godzinie przylotu na lotnisko w Madrycie (w przypadku usługi dowozu na lotnisko godzine odlotu z lotniska w Madrycie) conajmniej tydzień przed datą przylotu do/ wylotu z Madrytu. W przypadku jakichkolwiek zmian w planowanej godzinie przylotu do Madrytu/ wylotu z Madrytu należy bezzwłocznie poinformować o nich szkołę. W przypadku kiedy do zmian dochodzi w dniu zarezerwowanej usługi i poza godzinami pracy szkoły należy skontaktować się telefonicznie bezpośrednio z osobą odpowiedzialną z odbiór z lotniska/ dowóz na lotnisko. Numer telefonu osoby odpowiedzialnej za odbiór z lotniska/ dowóz na lotnisko zostanie przekazany uczestnikowi kursu odpowiednio wcześniej.
 • Osoba odpowiedzialna za odbiór z lotniska będzie czekała na osobę rezerwującą tą usługę maks. 60 minut po planowaniej godzinie przylotu. W przypadku, kiedy lot uczestnika kursu który rezerwuje usługę odbioru z lotniska bedzie miał opóźnienie przekraczające 60 minut, usługa odbioru z lotniska wygasa a osoba ją rezerwująca jest zobowiązana do uiszczenia za nią należnej opłaty. W przypadku poinformowania osoby odpowiedzialanej za odbiór z lotniska o zmianie godziny przylotu w momencie kiedy osoba ta znajduje się już na lotnisku/ jest w drodze na lotnisko, za każde dodatkowe 30 minut oczekiwania naliczana będzie opłata w wysokości 10 euro.

Wizy

 • Obywatele krajów należących do Unii Europejskiej planujący realizację kursu językowego w Hiszpanii są zwolnieni z obowiązku ubiegania się o wizę.
 • Obywatele krajów nie należących do Unii Europejskiej są zobowiązani sprawdzić warunki i wymogi ubiegania się o wizę bezpośrednio w ambasadzie lub konsulacie Hiszpanii w kraju zamieszkania.
 • W przypadku, kiedy osoba zgłaszająca się na kurs wyraża prośbę o wystawienie dokumentu potwierdzającego rezerwację kursu w Inhispanii celem ubiegania się o wizę, zaliczkę będzie stanowiło nie mniej niż 50% całości opłat za rezerwowany program. Akceptowaną formą płatności w takim przypadku jest jedynie przelew bankowy.
 • Uzyskanie od Inhispanii dokumentu potwierdzającego rezerwację kursu jest możliwe jedynie w przypadku rezerwacji kursów w wymiarze conajmniej 20 lekcji/ tydzień.
 • Po otrzymaniu zaliczki Inhispania przygotuje i wyśle pocztą dokument potwierdzający rezerwację kursu na adres podany przez osobę zgłaszającą się na kurs. Dokument ten może zostać wysłany na życzenie również pocztą kurierską (np. poprzez UPS), po uprzednim zrealizowaniu dodatkowej opłaty za taką przesyłke.
 • Stroną odpowiedzialną za cały proces związany z ubieganiem się o wizę jest osoba zgłaszająca się na kurs.
 • Inhispania zaleca odpowiednio wczesne rozpoczęcie procesu ubiegania się o wizę.
 • Inhispania nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku odmownej decyzji konsulatu/ ambasady o wydaniu wizy.
 • W przypadku, kiedy osoba zgłoszona na kurs nie może zrealizować rezerwowanego kusu z powodu negatywnej decyzji o wydaniu wizy, osoba ta (lub osoba upoważniona przez nią) ma obowiązek przedstawienia oficjalnego dokumentu potwierdzającego taką decyzję wystawionego przez ambasadę/ konsulat (z datą, podpisem pracownika konsulatu/ ambasady i pieczątką), zawierającego wyraźnie imię, nazwisko i numer paszportu osoby ubiegającej się o wizę oraz typ wizy o wydanie której składany był wniosek.
 • Aby uzyskać zwrot zaliczki, konieczne jest anulowanie rezerwacji w formie pisemnej (wraz z załączonym dokumentem o odrzuceniu wniosku o wydanie wizy wystawionym przez konsulat/ ambasadę) najpóźniej 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia kursu. Inhispania dokona zwrotu wpłaconej zaliczki pomniejszonej o 150 euro i ewentualne koszty administracyjne (opłaty bankowe, wysłanie faksów, rozmowy telefoniczne, etc.). W przypadku, kiedy anulowanie rezerwacji ma miejsce później niż 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia kursu, nie przysługuje zwrot wpłaconej zaliczki.
 • Osobom ubiegającym się o dokument potwierdzający rezerwację kursu celem ubiegania się o wizę nie przysługuje prawo do korzystania ze zniżek/ ofert specjalnych.

Prawo do wykorzystania wizerunku

 • Uczestnik kursu zezwala Inhispanii na wykorzystanie zdjęć/filmów video robionych podczas zajęć, w których uczestniczy, celem wykorzystania ich do promocji szkoły. Jeżeli uczestnik kursu nie wyraża na to zgody powinien poinformować o tym szkołę w momencie dokonania rejestracji.

Ochrona danych osobowych

 • Zgodnie z obowiązująca ustawą o ochronie danych osobowych informujemy uczestnika kursu, iż jego dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez Inhispania Intlance S.L., (z siedzibą c/ Marqués de Valdeiglesias,3 , 28004 Madrid, España). Uczestnik kursu ma prawo dostępu do nich , korekty oraz anulowania, zgodnie z zapisem obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych (Ustawa Organiczna 15/99 o Ochronie Danych Osobowych z 13 grudnia).”Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (RGPD) de aplicación obligatoria a partir del 25 de mayo de 2018”.

Inhispania [International Language Center] | Inhispania Intlance, S.L. CIF: B83744847
Datos registrales: Tomo 19178, Libro 0, Folio 32, Sección 8, Hoja M335707, Inscrip. 3

Condiciones de inscripción, pagos y cancelación

 1. Información legal del Titular.

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), se informa de los siguientes aspectos legales del website:

Web: https://inhispania.com/
Titular: INHISPANIA INTLANCE S.L.
Domicilio: C/Marqués de Valdeiglesias, nº 3, cp 28004, Madrid
C.I.F: B83744847

Teléfono:

Whatsapp:

+34 91 521 22 31

+34 616 995 490

Correo electrónico: administration@inhispania.com
Datos registrales: Registro Mercantil de Madrid, Tomo 19178, Libro 0, Folio 32, Hoja M335707.
 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Las presentes Condiciones Generales de utilización y contratación, tienen como objeto regular la puesta a disposición de la información suministrada en el website, así como la relación jurídica que emana de los procesos de contratación realizados entre los usuarios y el titular del website.

 1. Condición de usuario y aceptación.

El acceso, uso y navegación por el website confieren la condición de “Usuario” al visitante y suponen la aceptación, sin reservas de ninguna clase, del Aviso Legal y Condiciones de Uso. El acceso al website es gratuito.

El registro del Usuario a través del formulario reservado a tal fin en el website confiere la condición de “Usuario Registrado” e implica además de lo especificado anteriormente la aceptación expresa de la Política de Privacidad.

La contratación de cualquier producto y/o servicio confiere la condición de “Cliente” debiendo conocer y aceptar las Condiciones Generales de la Contratación incluidas en el presente texto, así como en su caso, las Condiciones Particulares que rijan la adquisición.

Solamente las personas mayores de 18 años están autorizadas a hacer uso de los servicios de comercio electrónico a través del website.

Mediante la aceptación de las Condiciones Generales de uso y contratación el Cliente declara:

1º. Que es una persona mayor de edad y con capacidad para contratar.

2º. Que ha leído y acepta las presentes Condiciones Generales.

 1. Modificación del Aviso Legal y Condiciones Generales.

INHISPANIA INTLANCE S.L. podrá modificar las Condiciones Generales sin previo aviso, por lo que es aconsejable que éstas sean leídas en cada visita al website. Estas modificaciones son de aplicación a partir de su publicación en el website y no podrán aplicarse a los contratos concluidos anteriormente. En cualquier caso, figurará la fecha de revisión de las Condiciones Generales. El pago de la matrícula de cada curso se rige por las Condiciones Generales vigentes en la fecha de la matriculacion. En todo caso, antes de cualquier proceso de contratación se podrán consultar las Condiciones Generales.

 1. Responsabilidad de INHISPANIA INTLANCE S.L..

Los servicios presentados en el website son conformes a la legislación española. El acceso a la página web será voluntario, y, por tanto, responsabilidad del usuario, quien será responsable de todo efecto directo o indirecto que por el uso que haga del website se derive, incluyendo, de forma enunciativa y no limitativa, todo resultado económico, técnico y/o jurídico adverso, así como la defraudación de las expectativas generadas por nuestro website, obligándose el usuario a mantener indemne a INHISPANIA INTLANCE S.L. por cualesquiera reclamaciones derivadas, directa o indirectamente de tales hechos.

INHISPANIA INTLANCE S.L. no se hace responsable de los perjuicios que se pudieran derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías y/o desconexiones en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico o en los aparatos y equipos informáticos de los usuarios, motivadas por causas ajenas a INHISPANIA INTLANCE S.L., que impidan o retrasen la prestación de los servicios, ni de los retrasos o bloqueos en el uso causados por deficiencias o sobrecargas de Internet o en otros sistemas electrónicos, ni de la imposibilidad de dar el servicio o permitir el acceso por causas no imputables a INHISPANIA INTLANCE S.L., debidas al usuario, a terceros, o a supuestos de fuerza mayor. INHISPANIA INTLANCE S.L. no controla, con carácter general, la utilización que los usuarios hacen del website. En particular, INHISPANIA INTLANCE S.L. no responde en ningún caso de que los usuarios utilicen el website de conformidad con la ley, las presentes Condiciones Generales, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público, ni tampoco que lo hagan de forma diligente y prudente.

 1. Obligaciones de clientes y usuarios.

Con carácter general el usuario se obliga al cumplimiento de las presentes Condiciones Generales, así como a cumplir las especiales advertencias o instrucciones de uso contenidas en las mismas o en el website y obrar siempre conforme a la ley, a las buenas costumbres y a las exigencias de la buena fe, empleando la diligencia debida, y absteniéndose de utilizar el website de cualquier forma que pueda impedir, dañar o deteriorar el normal funcionamiento del mismo, los bienes o derechos de INHISPANIA INTLANCE S.L.

Queda prohibido el acceso y uso del portal a los menores de edad sin el consentimiento expreso de sus padres, INHISPANIA INTLANCE S.L. no se responsabiliza de la veracidad y exactitud de los datos rellenados por el usuario y por tanto no puede constatar la edad de los mismos.

Concretamente, y sin que ello implique restricción alguna al apartado anterior durante la utilización del website el usuario se obliga a:

 1. a) Facilitar información veraz sobre los datos solicitados en el formulario de inscripción del alumno.
 2. b) No introducir, almacenar o difundir en o desde el website, cualquier información o material que fuera difamatorio, injurioso, obsceno, amenazador, xenófobo, incite a la violencia a la discriminación por razón de raza, sexo, ideología, religión o que de cualquier forma atente contra la moral, el orden público, los derechos fundamentales, las libertades públicas, el honor, la intimidad o la imagen de terceros y en general la normativa vigente.
 3. c) No introducir, almacenar o difundir mediante la página de la tienda ningún programa, datos, virus, código, o cualquier otro dispositivo electrónico o físico que sea susceptible de causar daños en el website, en cualquiera de los servicios, o en cualquiera de los equipos, sistemas o redes de INHISPANIA INTLANCE S.L., de cualquier otro usuario, de los proveedores de INHISPANIA INTLANCE S.L. o en general de cualquier tercero.
 4. d) No realizar actividades publicitarias o de explotación comercial a través del website, y a no utilizar los contenidos y la información del mismo para remitir publicidad, o enviar mensajes con cualquier otro fin comercial, ni para recoger o almacenar datos personales de terceros, de no existir autorización expresa.
 5. e) No utilizar identidades falsas, ni suplantar la identidad de otros en la utilización del website o en la utilización de cualquiera de los servicios del mismo.
 6. f) No destruir, alterar, utilizar para su uso, inutilizar o dañar los datos, informaciones, programas o documentos electrónicos de INHISPANIA INTLANCE S.L.
 7. g) No introducir, almacenar o difundir mediante la página cualquier contenido que infrinja derechos de propiedad intelectual, industrial o secretos empresariales de terceros, ni en general ningún contenido del cual no ostentara, de conformidad con la ley, el derecho a ponerlo a disposición de tercero.
 1. Realización del pago de los cursos.

Se señalan los pasos a seguir para realizar el proceso de pago de los cursos:

INSTRUCCIONES
Paso 1 Acceder a la página web en el apartado de INSCRIPCIÓN. Cumplimentar el formulario electrónico que en cada momento aparezca en la página web y siguiendo las instrucciones indicadas en el mismo.
Paso 2 Rellenar el formulario Cumplimentar el formulario electrónico que en cada momento aparezca en la página web y siguiendo las instrucciones indicadas en el mismo.
Paso 3 Realizar el pago del curso. Una vez que Inhispania haya revisado la solicitud de inscripción del curso, enviara al alumno un correo electrónico adjuntado con las instrucciones para realizar el pago del curso selecciónalo, así como estableciendo el periodo de tiempo para realizar dicho pago..
Paso 4 Pago Selección del método de pago y realización del mismo mediante la pasarela que corresponda.
 1. Precios.

Para conocer el precio de los cursos ofertados por INHISPANIA, el alumno podrá consultarlos en el apartado de precios que aparece en la página web.

Durante el proceso de pago también saldrá desglosado el importe correspondiente a los servicios contratados.

Los precios de alojamiento y transporte indicados en el website incluyen IVA.

 1. Pago.

INHISPANIA INTLANCE S.L. propone diversos medios de pago para que el alumno pueda elegir aquel que más le convenga o se adapte mejor a sus necesidades:

 • Transferencia bancaria.
 • Pago por Tarjeta de Crédito: Visa y Master Card han desarrollado un sistema para realizar de forma segura pagos en Internet. El sistema de Comercio Electrónico Seguro se basa en que el Emisor de la tarjeta (banco o caja de ahorros) identifique al titular de la misma antes de autorizar el pago por Internet.INHISPANIA INTLANCE S.L. está adherido a este protocolo de seguridad por lo que, una vez seleccionado el curso y realizela compra, e introducido el número de su tarjeta, se abre una ventana del Emisor que le solicita su identificación, mostrando uno de los siguientes iconos.

Los datos de su tarjeta y la contraseña quedan protegidos por este sistema de seguridad desde el momento de su introducción. Una vez completada la identificación, el Emisor comunica a INHISPANIA INTLANCE S.L. que la compra la está realizando el titular de la tarjeta, de forma que éste pueda completar el proceso. Si la identificación no ha sido satisfactoria, el Emisor lo comunica a INHISPANIA INTLANCE S.L. para que proceda en consecuencia.

Esta ventana está fuera del control de INHISPANIA INTLANCE S.L., siendo responsabilidad de su Emisor cualquier incidencia que pueda surgir con la misma, debiendo contactar con dicha entidad si se encontrara ante esta situación.

INHISPANIA INTLANCE S.L. se reserva el derecho a rechazar cualquier operación realizada con tarjeta de crédito. En este caso procederemos a reintegrar el efectivo en la tarjeta original.

En caso de impago por partedel alumno, total o parcial, ante la fecha de vencimiento pactado, INHISPANIA INTLANCE S.L, podrá suspender o cancelar el curso solicitado, sin incurrir en responsabilidad por cualesquiera el lucro cesante.

La anterior facultad de INHISPANIA INTLANCE S.L. en ningún caso liberará al alumno de sus obligaciones contractuales con relación a los pagos adeudados y a la recepción de productos.

 1. Los cursos, alojamiento, transporte.

EL PAGO DE LOS CURSOS.

 • Para reservar un curso es necesario un pago adelantado de 150 euros. Si el programa incluye alojamiento, este pago será de, al menos, 200 euros. Para cursos especiales y para clases individuales la cantidad necesaria de pago adelantado puede ser diferente. El pago adelantado forma parte del precio final del curso y se descontará del coste total.
 • El pago adelantado puede hacerse en efectivo, tarjeta de crédito (Visa o Mastercard) o por transferencia bancaria (todas las comisiones bancarias corren por cuenta del estudiante).
 • El resto de pagos para completar el precio total deberán ser efectuados el primer día de clase.
 • El estudiante queda inscrito en la escuela una vez que su hoja de matrícula ha sido aprobada y que el pago adelantado ha sido recibido.
 • Inhispania se reserva el derecho a rechazar inscripciones, lo que comunicará al estudiante en el momento de la solicitud.
 • Cualquier pago recibido sin la previa aprobación de la hoja de matrícula no será aceptado.
 • Si el estudiante necesita una confirmación de la escuela para una solicitud de becas / ayudas económicas de terceras partes (gobierno, universidades, etc.) el pago adelantado será por el importe total del programa. Sólo se aceptarán pagos mediante transferencia bancaria.
 • Los precios de alojamiento están sujetos a un suplemento del 5% si el pago se realiza con tarjeta. En los paquetes especiales que incluyen alojamiento, este 5% se aplicará solo en la parte del alojamiento.
 • Todos los descuentos y promociones son solo válidos para pagos en efectivo o mediante transferencia bancaria. Si el pago anticipado se realiza mediante tarjeta de crédito, el descuento será sólo aplicable a la parte restante. El estudiante debe especificar el descuento o promoción del que quiere beneficiarse en el momento de rellenar la matrícula. Una vez recibida esta, el estudiante no podrá solicitar nuevos descuentos.

CURSOS (requisitos de superación del curso).

 • El estudiante tiene que realizar una prueba de nivel en el momento de formalizar la matrícula o, al menos, 14 días antes de la fecha de inicio del curso. Inhispania colocará al estudiante en un grupo adecuado para su nivel. Cualquier cambio de nivel y/o horario tendrá que ser aprobando por el jefe de estudios y estará sujeto a disponibilidad.
 • Inhispania informará al estudiante sobre su horario durante la semana antes a la fecha de inicio del curso. No obstante, Inhispania se reserva el derecho a cambiar el horario de las clases.
 • La violencia o faltas de respeto hacia otros estudiantes o empleados de Inhispania ( por motivos religiosos, de género u orientación sexual) significarán la expulsión del estudiante.
 • Para obtener el certificado de realización del curso, el estudiante deberá asistir, al menos, al 80% del total de las clases.
 • Por razones imprevistas, las clases podrán ser pospuestas a un horario diferente.
 • No es posible realizar un cambio de curso por otro, una vez se haya formalizado la matrícula.

RESPONSABILIDAD

Inhispania no se hará responsable de los accidentes que ocurran fuera de las instalaciones de la escuela (en alojamientos o excursiones).

Inhispania no se hace responsable de los robos que puedan padecer los alumnos dentro de las instalaciones como fuera del recinto, así como de la pérdida de objetos o de enfermedad del alumno.

Inhispania no realizará ningún tipo de devolución al estudiante, y tampoco habrá compensación económica en el caso de que no se pueda ofrecer los servicios contratados por motivos de fuerza mayor (p.e. incendio, inundación, terremoto, emergencia sanitaria, etc).

FIESTAS PÚBLICAS

La escuela permanecerá cerrada durante las fiestas públicas de Madrid. Las fechas se encuentran publicadas en el calendario escolar. Inhispania no procederá a realizar ninguna devolución por las clases que no se haya realizado, pero reserva el derecho a ofrecer programas alternativos durante los días de fiesta. Mientras que las clases individuales podrán ser recuperadas en otro día.

LOS SERVICIOS QUE OFRECE INHISPANIA.

ALOJAMIENTO (requisitos).

 • El estudiante deberá comunicar la hora prevista de llegada a Madrid al menos una semana antes de la fecha de inicio del curso.
  · El estudiante tendrá que aceptar las reglas del casero / alojamiento. Si el estudiante no respeta estas normas, podrá ser expulsado del alojamiento.
  · Inhispania se reserva el derecho a cambiar sin previo aviso el tipo de alojamiento antes de la llegada del estudiante en otro de características iguales o superiores, sin coste adicional.
  · Si el estudiante solicita un cambio en su alojamiento, se le aplicará una tasa de 30 euros. Bajo petición, los cambios serán solo posibles si hay disponibilidad de plazas. Si el cambio implica costes adicionales, el estudiante será informado y deberá cubrir los mismos antes de realizarse el cambio.

TRASLADOS DE/AL AEROPUERTO (requisitos).

 • Los precios de traslados se aplican a un único trayecto (de/al aeropuerto de/al alojamiento o escuela) y son por persona.
  · El estudiante deberá comunicar la hora de llegada de su vuelo al menos una semana antes de la fecha en la que se realizará el traslado. Cualquier cambio deberá ser comunicado a Inhispania. Si se produjesen cambios fuera del horario de oficina de la escuela, el estudiante deberá contactar directamente por teléfono (al número que se le habrá proporcionado previamente) con el responsable de su traslado.
  · El responsable del traslado esperará como máximo 60 minutos después de la hora prevista de llegada al aeropuerto. Si el estudiante no aparece o no se pone en contacto con el responsable del traslado el servicio quedará anulado. No obstante, el estudiante deberá pagar por este servicio. Si el estudiante se pone en contacto con el responsable del traslado para comunicarle un cambio en la hora de llegada una vez que el responsable del traslado ya está esperando en el aeropuerto, se aplicará un suplemento de 10 euros por cada 30 minutos de espera adicional.

VISADOS (requisitos).

 • Los ciudadanos comunitarios (Unión Europea) no necesitan ningún tipo de visado para asistir a los cursos.
 • Los ciudadanos no comunitarios (países no pertenecientes a la Unión Europea) deberán obtener información sobre los requisitos para estudiar en España en una embajada o consulado español.
 • Si el estudiante solicita una carta de confirmación por parte de la escuela para solicitar un visado, el pago adelantado será de, al menos, el 50% del importe total del programa. Este pago sólo podrá efectuarse mediante transferencia bancaria.
 • Inhispania sólo escribe este tipo de confirmaciones para cursos de, al menos, 20 clases por semana.
 • Una vez que Inhispania ha recibido el pago adelantado, se enviará la carta de confirmación a la dirección proporcionada por el estudiante. Si este prefiere que la documentación se envíe por mensajero (p.e. UPS), tendrá que pagar por adelantado los gastos de envío.
 • El estudiante es responsable en todo momento del proceso de solicitud de su visado.
 • Inhispania recomienda al estudiante comenzar todo el proceso con suficiente tiempo.
 • Inhispania nunca será responsable en los casos de denegación de visado.
 • Si el estudiante no puede asistir al curso por causa de una denegación de visado, él o su representante tendrá que presentar el documento oficial de denegación (con fecha, firma y sello) expedido por la embajada o consulado español, en el que quede claramente reflejado el nombre del estudiante, su número de pasaporte y el visado solicitado
 • Para la devolución del pago adelantado, será necesario comunicar a Inhispania la cancelación por escrito (junto con el documento de denegación) en un plazo de, al menos, 21 días antes de la fecha de inicio del curso. Inhispania devolverá el importe del pago adelantado, menos 150 euros de tasas y los posibles gastos de administración (comisiones de banco, faxes, llamadas de teléfono, etc.). Si la cancelación se recibe en un plazo inferior a 21 días antes de la fecha de inicio del curso no se llevará a cabo ninguna devolución.
 • Los descuentos y promociones no serán aplicables para los cursos que requieran la carta de confirmación arriba mencionada.
 1. Derecho de desistimiento.

El alumno/usuario podrá desistir de la realización de los cursos en un plazo igual o superior a 21 días, antes de la fecha de inicio del curso. Debiendo notificarlo por escrito mediante correo electrónico en info@inhispania.com o modo presencial en las instalaciones en la escuela situada en C/Marqués de Valdeiglesias, nº 3, cp 28004, Madrid.

Si el desistimiento se realiza antes de los 21 días de iniciar el curso, INHISPANIA procederá a la devolución del 50% del pago adelantado al alumno (no se realizará la devolución de la tasa de inscripción y los posibles gastos de gestión generados en administración).

Mientras que, si la cancelación o desistimiento del curso se realiza en un plazo inferior a los 21 días antes de iniciar el curso, no se procederá a la devolución de dicha cantidad.

Respecto al alojamiento, el alumno podrá cancelar la reserva realizada dentro de un plazo no superior a 14 días antes de la reserva de llegada. Si no se realiza la cancelación dentro del plazo, se deberá realizar el pago del alojamiento reservado, siempre y cuando INHISPANIA no encuentre un alumno que ocupe dicha vacante.

Si la cancelación afecta a un curso que necesite una confirmación de la escuela para una solicitud de becas / ayudas económicas de terceras partes (gobierno, universidades, etc.), se requerirá el documento oficial de denegación por parte del organismo responsable de la ayuda para poder obtener la devolución del pago anticipado (menos 150 euros de tasas y los posibles gastos de administración).

No se procederá a la devolución de los importes del curso o una parte de ellos, por motivos de enfermedad, salida prematura o retraso en la iniciaron del curso escolar.

 1. Notificaciones.

Todas las notificaciones, requerimientos, peticiones y otras comunicaciones que deban efectuarse por las partes en relación con las presentes Condiciones Generales, deberán realizarse por escrito y se entenderá que han sido debidamente realizadas cuando haya realizado el pago del curso inscrito, remitidas por correo al correo electrónico.

 1. Nulidad e ineficiencia de las cláusulas

Si cualquier cláusula incluida en estas Condiciones Generales fuese declarada, total o parcialmente, nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia afectará tan sólo a dicha disposición o a la parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo las Condiciones Generales en todo lo demás, teniéndose tal disposición, o la parte de la misma que resultase afectada, por no puesta.

 1. Resolución de conflictos de forma extracontractual.

Siguiendo las directrices marcadas por Ley 7/2017, de 2 de noviembre de, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva de 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.

La nueva normativa exige que en caso de conflicto entre consumidor y empresarios (artículo 3 de la citada Ley), se pueda resolver mediante un procedimiento extrajudicial delante del organismo autonómico competente (artículo 26 de la citada Ley). La finalidad que persigue la presente ley es la garantizar que los consumidores residentes en la Unión Europea tengan acceso a mecanismos de resolución de litigios en materia de consumo.

Comunidad de Madrid: Departamento de Consumo, el usuario/consumidor puede proceder a realizar la reclamación, clicando en el siguiente enlace.

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&childpagename=PortalConsumidor%2FPage%2FPTCS_contenido&cid=1328078230670&packedargs=language%3Des&pagename=PTCS_wrapper

Unión Europea: El usuario/ consumidor también puede acceder mediante plataforma digital, para la resolución de litigios de forma alternativa, accediendo mediante el enlace siguiente.

https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_es.htm

 1. Legislación aplicable. Sumisión a fueros.

Las compraventas realizadas en INHISPANIA INTLANCE S.L. se someten a la legislación española.

Las presentes Condiciones Generales de la Contratación se encuentran sometidas, entre otras, a la siguiente Normativa:

 • Ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista (“LOCM”).
 • Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación (“LCGC”).
 • Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (“TRLGDCU”).
 • Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (“LSSICE”).
 • Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. (“LOPDGDD”).
 • Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.
 • Ley 7/2017, de 2 de noviembre de, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva de 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.

En el supuesto de que surja cualquier conflicto o discrepancia en la interpretación o aplicación de las presentes condiciones contractuales, los Juzgados y Tribunales que, en su caso, conocerán del asunto, serán los que disponga la normativa legal aplicable en materia de jurisdicción competente, en la que se atiende, tratándose de consumidores finales, al lugar del cumplimiento de la obligación o al del domicilio de la parte compradora.

Las partes se someten, a su elección, para la resolución de los conflictos y con renuncia a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales del domicilio de INHISPANIA INTLANCE S.L..

Las presentes Condiciones Generales de Contratación se encuentran actualizadas febrero de 2020.